Hũ Đựng Trà Tử Sa Giang Sơn Như Họa

950.000

Chất đất: Đoàn Nê

Kích thước: Cao 17.3cm, Rộng 16.5cm, Nắp 9.8cm

Xuất xứ: Nghi Hưng – Trung Quốc