Công ty TNHH Trà Quốc gia Trung Quốc được thành lập vào năm 1949, là thành viên của Tổng công ty COFCO, một trong 500 công ty hàng đầu thế giới.

Công ty chè Trung Quốc trồng, sản xuất, chế biến, nghiên cứu và phát triển, bán hàng và quảng bá văn hóa. Công ty đã thành lập một số doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn và cơ sở nguyên liệu ở Phúc Kiến, Vân Nam, Quảng Tây, Hồ Nam, Chiết Giang, đây là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp chè của Trung Quốc.

2.300.000
1.300.000
1.800.000
2.000.000
Trà bán chạy nhất
1.200.000
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp