Công ty TNHH Trà Quốc gia Trung Quốc được thành lập vào năm 1949, là thành viên của Tổng công ty COFCO, một trong 500 công ty hàng đầu thế giới.

Công ty chè Trung Quốc trồng, sản xuất, chế biến, nghiên cứu và phát triển, bán hàng và quảng bá văn hóa. Công ty đã thành lập một số doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và lớn và cơ sở nguyên liệu ở Phúc Kiến, Vân Nam, Quảng Tây, Hồ Nam, Chiết Giang, đây là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp chè của Trung Quốc.

Trà Phổ Nhĩ Sống Phi Thiên Đại Hồng Ấn trankytra.vn 7

Trà mới

Trà Phổ Nhĩ Sống Phi Thiên Đại Hồng Ấn trankytra.vn 8
3.500.000
Trà Phổ Nhĩ Chín Hoàng Ấn trankytra.vnTrà Phổ Nhĩ Chín Hoàng Ấn trankytra.vn 2
2.300.000
Trà Phổ Nhĩ Chín Hồng Vận Xuân Nha trankytra.vn
YITH Badge
Trà Phổ Nhĩ Chín Hồng Vận Xuân Nha trankytra.vn 2
1.300.000
Trà Phổ Nhĩ Chín Tân Sửu Ngưu Niên trankytra.vnTrà Phổ Nhĩ Chín Tân Sửu Ngưu Niên trankytra.vn 2
1.800.000
Trà Phổ Nhĩ Sống Đại Hồng Ấn 2019 trankytra.vn
YITH Badge
Trà Phổ Nhĩ Sống Đại Hồng Ấn 2019 trankytra.vn 2
2.000.000
Trà Phổ Nhĩ Sống 7541 trankytra.vnTrà Phổ Nhĩ Sống 7541 trankytra.vn 2
1.200.000
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp