Danh mục Lưu Trữ: Văn Hóa Trà

Văn hóa trà được định nghĩa bằng cách pha trà và uống trà, qua cách mọi người tương tác với trà, và bởi tính thẩm mỹ xung quanh việc uống trà. Trà đóng vai trò quan trọng ở một số nước, thường được sử dụng tại các sự kiện xã hội, và nhiều nền văn hóa đã tạo ra các nghi lễ chính thức phức tạp cho các sự kiện này.

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp