Lưu trữ thẻ: Trà Quân Sơn Ngân Châm

Trà Quân Sơn Ngân Châm

Quân Sơn Ngân Châm là loại trà vàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp