Lưu trữ thẻ: trà đen phổ nhĩ quýt vân nam

Tại sao Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam có lớp sương trắng?

Lớp sương trắng trên vỏ quả Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam không phải là...

Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam

Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam hay Trà Phổ Nhĩ Quýt là loại trà lên...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp