Lưu trữ thẻ: Nghệ thuật uống trà

Trà Đạo Theo Phong Cách Trung Quốc

Trà đạo Trung Quốc nhấn mạnh vào trà, không phải nghi lễ – hương vị...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp