Lưu trữ thẻ: hướng dẫn pha trà phổ nhĩ quýt

Tại sao Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam có lớp sương trắng?

Lớp sương trắng trên vỏ quả Trà Phổ Nhĩ Tiểu Thanh Cam không phải là...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp