Lưu trữ thẻ: Hồng trà

Kỳ Môn Hồng Trà

Kỳ Môn Hồng Trà là loại trà đen tốt nhất của Trung Quốc, được vinh...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp