Lưu trữ thẻ: Chén Thiên Mục

Chén Kiến Trản – Quá Khứ Nhìn Lại Trong Một Chén Trà

Kiến Trản (tiếng Trung giản thể: 建盏; còn được đánh vần: Jiàn Zhǎn, JianZhan; dịch...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp