Lưu trữ thẻ: Chè Shan Tuyết

Huyền thoại chè Shan tuyết

Đến với Suối Giàng, chắc chắn bạn sẽ được những người Mông kể cho nghe...

Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp