Ấm Tử Sa Vấn Long

4.950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 260ml