Ấm Tử Sa Thượng Tân Kiều

2.200.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đoàn Nê (Diêu Biến)
Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 280ml