Ấm Tử Sa Tây Thi Lưu Chân Kim

4.150.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 200ml