Ấm Tử Sa Cung Xuân Long Ẩn

4.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Thiệu Mỹ Hoa – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 200ml